กรุงไทย ชัดให้ ยืมได้ 10,000 ผ่อน 219 บาท อนุมัติ 2นาที

เป็นอีกสินเชื่อธนาคาร ที่หลายๆคนมองข้าม กับธนาคารกรุงไทย

ที่ตอนนี้ปล่อยสินเชื่อออกมาอย่างต่อเนื่อง และตอนนี้มีอีกสินเชื่อแนะนำ

เป็นสินเชื่อสิบหมื่น ยืมได้ 10,000 ผ่อน 219/เดือน อนุมัติไว ใน 5 นาที

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

-สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร

-ทำสัญญา และตั้งวงเงินพร้อมใช้ทันทีผ่าน Krungthai NEXT

-วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท

-กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

-ผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 500 บาท

* ขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ และจำนวนเดือนที่ลูกค้าเลือกผ่อน

รายละเอียดและเงื่อนไข

คุณสมบัติผู้กู้

-เป็นเจ้าของกิจการร้านค้า ที่ทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และเป็นลูกค้า ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาคาร

-เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน และมีการทำธุรกรรมครั้งล่าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่อ

-มีธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บาท

-ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai NEXT, แอปฯ ถุงเงิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

-ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้

1.อัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชําระ

-อัตราดอกเบี้ย อยู่ระหว่าง 11%-20% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้

-กรณีผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี

โดยอัตรารวม สูงสุดของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินตามประกาศของธนาคาร สําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้

การกํากับ ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (effective rate) นับแต่วันผิดนัดชําระหนี้เป็นต้นไป โดยคํานวณบนฐาน

เงินต้นของค่างวดที่ค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หลังจากนันให้คํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจํานวน จนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น

-สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระ คือ( เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จํานวนวันที่ผิดนัด ) / 365 วัน

2.วงเงินและระยะเวลาการใช้สินเชื่อ

-วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้สุทธิ สําหรับร้านค้าที่มีรายได้สุทธิ

= 30,000 บาท

-วงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้สุทธิ สําหรับร้านค้าที่มีรายได้สุทธิ

ข้อควรระวัง :

– การทําประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

– ดอกเบี้ยเงินกู้จะคํานวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับเงินกู้

– กรณีผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี โดยอัตรารวม

ของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคารสําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ

และมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามให้ชําระหนี้เพิ่ม

– ลูกค้าควรทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นขอสินเชื่อ

– หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือ Call Center โทร. 02 111 1111

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.