ธอสให้ยืม 200,000 ผ่อนเดือนละ 1,000 เพื่อปลูกสร้างอาคาร รายละเอียดที่นี่

สวัสดีครับ.วันนี้เว็บไซต์เราจะมา Update อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม สำหรับช้าราชการเพื่อนำไปสร้างบ้าน จากธนาคาร ธอส ในปี 2564 นี้ครับ
สำหรับข้าราชการที่อยากจะสร้างบ้านสักหลัง เพื่อใว้อยู่อาศัยในบั้นปลายชีวิต ได้อยู่กับครอบครัวและลูกๆหลานๆ เราจึงขอแนะนำให้ท่านมาทำความรู้จักกับสินเชื่อ เงินกู้ เพื่อสร้างบ้านตัวนี้มีชื่อเรียกว่า สินเชื่อบ้านธนาคาร ธอส. รายละเอียด เงื่อนไข และ ดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไร เรามาอ่านเพื่มเติมกันต่อเลยครับ


กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
(ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)


วัตถุประสงค์การยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร


หมายเหตุ
คำว่า “อาคาร”หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศั ยกเว้น บ้านเช่าและแฟลต


วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

– วง เงินให้กู้ยืม สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อราย ต่อหลักประกัน


ระยะเวลาผ่อน

– ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 4 ปี และ ไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับ ระยะเวลาที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี


อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

– ปีที่ 1 = 2.86% ต่อปี
– ปีที่ 2 = 3.86% ต่อปี
– ปีที่ 3 = MRR – 1.29% ต่อปี
– ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR – 0.75% ต่อปี


*หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

– ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวง เงินกู้ และทุกบัญชี เงินกู้ ภายใต้หลักประกันเดียวกัน


คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

1. ประชาชนทั่วไป ที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 25,000 บาท
2. ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับธอส.และสถาบันการเงินอื่นๆ


เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

1.บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3.สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)


เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

1. ใบรับรองเงินเดือน
2. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน


ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

1. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดง ฐานะการเงิน อื่นๆ (พร้อมเอกสาร ฉบับจริง)
2. สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
3. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
4. รูปถ่ายกิจการ
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ


เอกสารหลักประกัน

1. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
2. หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน
3. สำเนาหนังสือ สัญญาขายที่ดิน ฉบับกรมที่ดิน
4. สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
5. ใบอนุญาตปลูกสร้าง
6. แบบแปลน
7. ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่นๆ (ถ้ามี)


*ถ้ายืม 200,000 บาท เพื่อปลูกสร้างอาคาร ระยะเวลาผ่อนนาน 40 ปี่ ผ่อนเพียงเดือนละ 1,000 บาท*

หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **


ท่านใดสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ websiteธนาคาร ธอส

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก เว็บไซต์ ธอส.

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.