มาแล้ว สินเชื่อออมสิน ชีวิตสุขสันต์ ให้กู้ยืมเงิน 200,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครอบครัว

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ เป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว โดยวงเงินกู้ยืมสูง ระยะเวลาการผ่อนชำระนาน เราลองไปชมพร้อมกันเลย


สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

คุณสมบัติผู้กู้


บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย
ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษ
ของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร


จำนวนวงเงินให้กู้

เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 20,000,000 บาท
เงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10,000,000 บาท
ทั้งสองกรณีดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน ดังนี้


ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน
ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด


ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาชำระ


เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยส่งชำระเป็นงวดรายเดือน หรือสามารถส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับ
เงินต้นบางส่วนได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้
ในกรณีที่ผู้กู้ประสงค์จะขอกู้และทำสัญญากู้เงินเป็นรายปี ระยะเวลากู้ 1 ปี โดยขอชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้เงิน ก็จะสามารถกระทำได้ โดยเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อตามวงเงิน และให้จัดทำสัญญากู้ระยะเวลา 1 ปีโดยส่งชำระเงินกู้และดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้
เงินกู้เบิกเกินบัญชี พิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี


หลักประกัน

สลากออมสินพิเศษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

เป็นของผู้กู้และ หรือของบุคคลอื่น บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน


อายุสลากที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันที่รับฝากที่ระบุในสลาก
ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว
ไม่เป็นของผู้เยาว์ ยกเว้น กรณีผู้เยาว์ขอกู้เงินโดยใช้สลากของตนเองเป็นหลักประกัน
ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง
กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน


โดยการตัดตอนสลากให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน ยกเว้น สลากออมสินพิเศษ รุ่นธนโชค ห้ามตัดตอนสลากไม่ว่ากรณีใดๆ
ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร
สมุดฝากเงินออมสิน หรือสมุดฝากเงินออมสินประเภทที่มีบัญชีคู่โอน และสมุดฝากเงินออมสินประเภทเผื่อเรียก บัญชีคู่โอน มีหลักเกณฑ์ดังนี้


เป็นของผู้กู้และ หรือของบุคคลอื่น บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
ไม่เป็นของผู้เยาว์ หรือฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
เงินฝากประเภทที่ธนาคารกำหนดให้ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน ให้ถือเงินฝาก
ประเภทนั้น ๆ และเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นหลักประกันเงินกู้ทั้งสองบัญชี
ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร 1115

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.