ลู กค้ ากรุงศรีเฮ มาตรก ารระลอกให ม่ ช่วยพักหนี้ให้ลู กค้ า

ธน าค ารกรุงศรีอยุธย า ออกมาตรการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ ยทั้ง

บัตรเครดิต กรุงศรีออโต้ ช่วยพยุงลู กค้ าสู้cvระบ าดระลอกให ม่


ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า ธน าค ารกรุงศรีอยุธย า ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลู กค้ า

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรั สcvระยะที่ 2 (2564)

สำหรับลู กค้ าสิ นเชื่ อธน าค ารกรุงศรี สิ นเชื่ บ้ าน สิ นเชื่ อส่วนบุคคล ดังนี้

– พักการชำระเงิ นต้น สูงสุด 3 เดือน


– พักการชำระหนี้ เงิ นผ่อนชำระค่ างวด (เงิ นต้นและดอกเบี้ ย) สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

– สิ นเชื่ อส่วนบุคคลปรับลดจำนวนเงิ นผ่อนชำระค่ างวดอย่ างน้อยไม่ต่ำกว่า 30% ของค่ างวดเดิม

– สิ นเชื่ อส่วนบุคคลเปลี่ยนจากวงเงิ นหมุนเวียนเป็นผ่อนชำระค่ างวดสูงสุดไม่เกิน 48 เดือน

ลู กค้ าบัตรเครดิตและสิ นเชื่ อส่วนบุคคลในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์


มาตรการที่ 1 ลดอัตร าผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ สำหรับลู กค้ าทุกร าย

โดยไม่ต้องลงทะเบี ยน หรือโทรแจ้ งความจำนงกับบริษัท

– บัตรเครดิต จากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 64

– สิ นเชื่ อส่วนบุคคลแบบชำระขั้นต่ำ จากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มี.ค.-31 ธ.ค. 64

มาตรการที่ 2: ปรับลดดอกเบี้ ยเป็นกรณีพิเศษ และขย ายเวลาผ่อนชำระ


สำหรับลู กค้ าที่มีสถานะบัญชีปกติ ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการผ่านโมบ าย

แอป UCHOOSE เท่านั้น ที่เข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63-30 มิ.ย. 64

– บัตรเครดิต อัตร าดอกเบี้ ยพิเศษ พร้อมลดภาระการชำระคืนด้วยการ

ขย ายเวลาผ่อนชำระให้น านสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้ าง)


– สิ นเชื่ อบุคคล อัตร าดอกเบี้ ยพิเศษ พร้อมลดภาระการชำระคืนด้วยการขย าย

เวลาผ่อนชำระให้น านสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้ าง)

มาตรการที่ 3 ปรับลดยอดผ่อนชำระร ายเดือนด้วยการขย ายระยะเวลา

ในการผ่อนชำระน านสูงสุด 99 เดือน (ปรับโครงสร้ างหนี้)

พร้อมอัตร าดอกเบี้ ยพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และผลิตภัณฑ์สิ นเชื่ อส่วนบุคคล


สำหรับลู กค้ าที่มียอดค้ างชำระ โดยลู กค้ าสามารถแจ้ งความจำนง

หรือติดต่อมายังบริษัท และจะได้รับการพิจารณาเป็นร ายกรณี

ลู กค้ าสิ นเชื่ อย านยนต์ กรุงศรี ออโต้

ลดค่ างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% ของค่ างวดเดิม หรือพักชำระค่ างวด สูงสุด 3 เดือน


เฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบ าดของcv ระลอกให ม่

ในพื้นที่ที่รั ฐบ าลประกาศเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด

– สิ นเชื่ อเช่าซื้อ พักชำระ ค่ างวดทั้งเงิ นต้นและดอกเบี้ ย

– สิ นเชื่ อจำนำทะเบี ยนรถ พักชำระ เฉพาะเงิ นต้น

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.