สินเชื่อกรุงไทยใจดีให้ยืมจาก Krungthai NEXT นี่ก็เช่นกัน

สมัครโดยไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน เป็นสินเชื่อแบบหมุนเวียนโดยคิดอัตร าดอกเบี้ยตามเท่าที่เร าใช้

เป็นสินเชื่ อแบบหมุนเวียนที่สามารถต่ออายุสัญญาปีต่อปีอัตโนมัติ

หลังจากที่มีเพื่อนๆสมาชิกสอบถามกันเข้ามามากมายเกี่ยวกับสินเ ชื่อกรุงไทยใจดีให้ยืม

เกี่ยวกับสินเชื่ อตัวนี้มาเพื่อตอบคำถาม จึงได้ทร าบว่า

สินเชื่ อตัวนี้ไม่ได้เปิ ดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป แต่จะเปิ ดให้สำหรับลู กค้ าของธนาค ารกรุงไทย

ที่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณาจากธนาค ารเท่านั้นโดยผ่ าน ลิงค์ที่ทางธนาค ารได้ส่งให้เฉพาะบุคคล (ซึ่งไม่ได้ทุกคน)

คำถามที่ถามกันมามากว่า เป็นลู กค้ าขฟองธนาค า รกรุงไทยแล้ว ทำยังไงถึงจะได้ลิ งค์ส มัครของสินเชื่ อตัวนี้

จากการที่ทีมงานได้สอบถามจากทางธนาค ารซึ่งให้คำตอบมาว่า ทางธนาค ารจะพิจารณาจากเงิ นที่ฝากเข้าบัญชีอย่ างสม่ำเสมอ

และประวัติทางสินเ ชื่อว่ามีพฤติกร รมการชำระหนี้ที่ดี หรือมีหนี้สิ นหรือค่ าใช้จ่ายที่เหมาะสม Balance ฉันกับร ายรับหรือไม่

หากเพื่อนๆพย าย ามทำให้เข้าหลักเกณฑ์ก็จะสามารถได้รับลิง ก์สมัค รจากทางธนาค ารได้เองโดยอัตโนมัติ

ร ายละเอียดการกู้เงิ น

ให้ทำตามขั้นตอนนี้

ร ายละเอียดของเงิ นกู้

ตาร างแสดงยอดชำระ

อัตร าดอ กเบี้ยเพิ่มเติม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.