สินเชื่อช่วยเหลือ กรุงไทย ให้ยืมเงิน 3O,OOO บาท ผ่อน 6OO

สินเชื่อช่วยเหลือ กรุงไทย ให้ยืมเงิน 3O,OOO บาท ผ่อน 6OO

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน หรือใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการ วันนี้กรุงไทยเปิดสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่


เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือ ไม่ต้องค้ำประกัน

ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทย ก็สามารถกู้ได้ และสำหรับกลุ่มราชการ และรัฐวิสาหกิจ ก็สามารถสมัครใช้บริการได้เช่นกัน

ว งเงินสูงสุด 5 เท่าข องรายได้ แต่ไม่เกิ น 1 ล้านบาท


ไ ม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไ ทยก็ทำได้ เพียงมีรายไ ด้ 30,000 บาทขึ้นไป

กู้ง่ าย ไม่ต้องมีหลักป ระกัน หรือคนค้ำป ระกัน

คุ ณสมบัติผู้กู้


โด ยจะต้อ งเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรา ยได้ต่อเดือนขั้ นต่ำ 30,000 บาท

ผู้กู้ต้ องมีอายุงา นไม่น้อยก ว่า 1 ปี

ก รณีเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรา ยได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้า นมาไม่น้อยกว่า 2 ปี


ต้อ งไม่มีประวัติเสี ยห ายด้านการเงิน ไม่มีห นี้สินล้นพ้นตัว

วิธีสมั ครสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อ มใช้จากธนาคารกรุ งไทย

วิธีส มัครสินเชื่อกรุงไทย Smartmoney ดอกเ บี้ยถูก ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบั ญชีธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้


วงเ งินที่กู้

เงิ นเดือน 30,000 บาท กู้ 50,000 บาท ผ่อ นยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนล ะ 1,324 บาทเท่านั้น

เงินเดื อน 30,000 บาท กู้ 100,000 บาท ผ่ อนยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 2,649 บา ทเท่านั้น


เอ กสารปร ะกอบก ารสมัคร

สำเ นาบัตรประจำตั วประชาช น

สำเ นาทะเบีย นบ้าน

บั ตรประจำตัวพ นักงาน (ถ้ามี)


ต้ นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงิ นเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่ นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

Statement

บุ คคลทั่วไปที่มีรายได้ปร ะจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากก ว่า 3 เดือน

เจ้าขอ งร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเ นินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดท ะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)


เอกสา รใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล

สินเชื่ อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดี ยวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ


ท่ านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธ นาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่านเพื่อหาสาขาที่ใกล้บ้านท่านหรือ Call Center โทร. 02 111 1111

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.