สินเชื่อออมสิน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการ กู้ 50,000 ไม่ใช้คนค้ำ เงินเข้าใน 5 นาที

อีกหนึ่งบริการสินเชื่อ ที่ทางเรา จะยิบมาแนะนำกันในวันนี้ สำหรับ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บริการสินเชื่อตามนโยบายรัฐจากทาง ธนาคารออมสิน มีวงเงินกู้ยืม สูงสุดที่ 50,000 บาทต่อราย เพียงแค่เป็นผู้ที่ถือบัตรประบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ก็สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน


สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบริการสินเชื่อตามนโยบายรัฐจากทาง ธนาคารออมสิน ที่เปิดโอกาศให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกู้ยืมเงิน เพื่อนำไปใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเสริมภสพาคล่องทางการเงิน หรือนำไปจ่ายหนี้


เนื่องในสถานการ์ณการแผร่ระบายของโควิด 19 ที่กลับมาระบาดอย่างหนักจนทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบการอย่างมาก เพราะต้องหยุดงาน ปิดร้านค้า จนทำให้ไม่มีรายรับ เพราะฉะนั้นการมีวงเงินให้การใช้จ่ายในยามฉุกเฉินเช่นนี้นำว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก


ถือว่าเป็นบริการสินเชื่อที่น่าสนใจมากๆ สำหรับ ผู้ที่ถือบัตรประบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เวลานี้ทางรัฐบาลได้ร่วมมือกับทางธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ยืมเงิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน วงเงินกู้ยืม ไม่เกินรายละ 50,000 บาท เพียงแค่ท่านมีบัตรคนจนเท่านั้น ก็สามารถ กู้ยืมเงิน ได้แล้ว


รายละเอียดสินเชื่อ


วงเงินกู้ยืม

-กู้ยืมเงิน สูดสุดที่ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ระยะเวลาการชำระเงินกู้ยืม


-ระยะเวลากู้ ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

-ต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้แน่นอน

-ต้องมีสัญชาติไทย


-มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

-เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) โดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร


วิธีสมัครสินเชื่อ

วิธีสมัครสินเชื่อบัตรสวัสดิการ คลิกที่นี่

หลักประกันเงินกู้ยืม


-ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

รายละเอียดเพิ่มเติมสินเชื่อ ออมสิน คลิกที่นี่

เอกสารที่ต้องใช้


-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

-เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)


-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

-กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.