สินเชื่อ ธกส. ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท เปิดลงแล้ววันนี้

มาแล้วสำหรับสินเชื่อ จาก ธกส ที่่ตอนนี้ ปล่อยสินเชื่อ มาช่วย ประชาชน โดยออกสินเชื่อ ให้ประชาชนได้กู้โดยเป็นสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ

โดยปล่อยกู้ไม่เกิน 1 แสนบาท ช่วยเกษตรและครอบครัว พร้อมสินเชื่อ “โครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน”สนับสนุน Smart Farmer


นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบัน


ทำให้ประชาชนบางส่วนขาดรายได้และไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมของตนเองได้ ธ.ก.ส. จึงได้เปิดตัวสินเชื่อใหม่ ดังนี้

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ก.ค. รับเงินเพิ่มต่อเนื่อง ส่วนลดหลายเด้ง


1. สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้ : เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการเริ่มต้นประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน

สร้างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท ผ่านโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ


คุณสมบัติผู้กู้ : ต้องเป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตรหรือประกอบการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หรืออาชีพนอกภาคการเกษตร หรืออาชีพที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก


วงเงินปล่อยกู้ : กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย

การคิดอัตราดอกเบี้ย : กรณีกู้เป็นค่าใช้จ่ายคิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้


กรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 5 ปี

โดยปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย


2. โครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้ : เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่มีแนวคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร

หรือนอกภาคการเกษตรที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ในลักษณะ Smart Farmer โดยนำเอาความรู้ ความสามารถ


ทักษะแนวคิดและวิธีการ เทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้าน

มาใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรหรือนอกภาคการเกษตร หรือต่อยอดธุรกิจที่ดำเนินการอยู่เดิม เป็นการสร้างรายได้ หรือฟื้นฟูธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้


คุณสมบัติผู้กู้ : ต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป ที่มีการจัดทำแผนงานหรือแผนธุรกิจที่ชัดเจน

มีทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้นๆ รวมถึงมีแนวคิดในการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรือได้รับการศึกษา หรือฝึกอบรมจากส่วนงานทั้งของภาครัฐหรือเอกชน วงเงินให้กู้ตามความจำเป็นตามแผนการประกอบอาชีพหรือแผนธุรกิจ


การคิดอัตราดอกเบี้ย : กรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี กำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

กรณีเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาชำระคื


น ไม่เกิน 10 ปี ปลอดชำระ ต้นเงิน 3 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ทั้ง 2 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64-31 มี.ค. 67 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการขอรับบริการสินเชื่อ


ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ผ่านช่องทาง LINE Official : BAAC Family และรับนัดหมายผ่าน SMS

เพื่อจัดทำสัญญาต่อไป หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Call Center 02 555 0555

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.