สินเชื่อ “รายได้ประจำสุขใจ” ให้ยืมไปลงทุน รายละ 200,000 ผ่อนนาน 96 เดือน

ใครที่ขัดสนทางด้านการเงิน และมีความประสงค์ต้องการกู้ยืมเงิน มาลงทุนค้าขาย โดยต้องเป็นสินเชื่อกู้ยืม ที่ปลอดภัยถูกกฎหมาย เราขอแนะนำ สินเชื่อประชาชนสุขใจ จาก ธนาคาร ออมสิน


สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

–กู้ได้นานสูงสุด 8 ปี หรือ 96 งวด

–กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท

–อัตราดอกเบี้ยคงที่

–ดอกเบี้ยต่ำสุด 8.4 % ต่อปี !!!

จุดประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ จำนวนเงินให้กู้ ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย


ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

–ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)

–รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)

–รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด) วิธีการคำนวณการชำระคืนเงิน ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)


คุณสมบัติ

–เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย

–กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

–กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

–เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี


–เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

–เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

–หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บ

–รวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร

–ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน


อัตราดอกเบี้ย

กรณีเป็นลูกค้าที่มีหน่วยงานรวมรวมเงินนำส่ง ธนาคารจ่ายค่าตอบแทน 0.75 ต่อเดือน = 9% ต่อปี กรณีเป็นลูกค้าที่มีหน่วยงานรวมรวมเงินนำส่ง หน่วยงานไม่ขอรับค่าตอบแทน 0.70 ต่อเดือน = 8.4% ต่อปี


สำหรับคนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้ๆบ้านท่าน

หรือไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ธนาคารออมสินเลยนะครับ

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.