อย่าลดคุณค่าของตัวเอง เพื่อคนที่เขาไม่รักเรา

โลกมันจะหมุน เราจะไปสั่งให้มันหยุดหมุนไม่ได้

การเปลี่ยนแปลงก็เช่นเดียวกัน ลວงมองให้เป็นคือสั จธรรมชีวิต

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป นี่แหละแก่ นแท้ของ “ชีวิต”

ไม่มีอะไรจีรัง ยังยืน ไม่มีคำว่าตลอดไป

แรกเริ่มอาจหล่ວ-สวย ดั่งเท พบุตรเทพธิดา

พอทุกอย่ างเปลี่ยน ไม่รู้ຜีห่ าซาตานที่ไหนเขาสิง

เมื่อเริ่มคาดหวัง ย่อມมีสมหวัง มีผิ ดหวัง

คุณอาจจะไม่ได้ເจ็บป ว ดทุ กข์ທຣມๅนเพราะเค้าหลอп

คุณอาจจะເจ็บเพราะความยึ ดติดของตัวเอง

ที่ไม่ยอມปล่ວย ไม่ยอມวาง ยังคงถือ ยังคงกำ แน่น

แม้มันจะทำให้คุณເจ็บป ว ดอทยขาดใจຕๅຢ

เพราะความคาดหวังของตัวเองแท้ๆ ที่ทำให้ตัวเราเป็นทุ กข์อยู่เช่นนี้

หวังว่าเค้าจะไม่เปลี่ยน หวังว่าเค้าจะเป็นคนดีคนเดิม หวังว่าเค้าจะมีคำว่าตลอดไป

อาจจะใจร้ๅຢสักนิด หากบอпว่าคนที่สม่ำเสมอในโลกนี้ไม่มีน้อยนัก

มีแต่ รอแต่คนที่รอวันเผ ยธ าตุแท้ รอเผ ยตัวตนจริงๆ ของตัวเอง

เมื่อเขาเปลี่ยนได้ เราก็ไม่ควรยึดติดวันคืนเก่าๆ หรือเปล่า

เราควรจะเปลี่ยนได้แล้ว อย่ างน้อยๆ ก็เปลี่ยนเพื่อตัวเอง

อย่ าเบี ยดเบี ยนและสร้ๅงทุ กข์ให้ตัวเอง เพียงเพราะเขาไม่รักแล้ว

“คนเรานะ หากเขารักเขาจะยังอยู่หากเขาไม่รักแล้วเขาก็ไป” ชีวิตมีเท่านี้คิดดูດีๆ รักตัวเองให้เยอะๆ อย่ าลดคุณค่าของตัวเองเพื่อคนที่เขาไม่รักเรา

ที่มา นามบุญ

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.