ออมสินให้ยืม 50,000 บาท ผ่อนน้อย อนุมัติทุกอาชีพ

ธนาคาร ออมสิน เปิดลงทะเบียนสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ทุกอาชีพ และยังผ่อนได้นานสูงสุดถึง 25 ปี


ทางธนาคาร ออมสิน เข้าใจว่า ชีวิตของทุกคน นั้นมีภาระที่ต้องแบกรับเอาใว้มากมาย จึงได้ออกแบบ สินเชื่อดีๆ ที่สามารถให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระ ในการใช้เงินได้มากขึ้น เงินก้อนที่จะช่วย แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ และยังสามารถท่องเที่ยวได้ตามใจ จะนำไปใช้ประกอบอาชีพ เพื่อหาเลี้ยงตัวเองก็ทำได้ โอกาสมาถึงทุกคนแล้ว เราไปดูรายละเอียดกันได้เลย


จุดเด่น สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

-เพื่อการอุปโภคและบริโภค

-เพื่อประกอบการค้า หรือการลงทุน

-เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน


คุณสมบัติของผู้กู้

-บุคคลสัญชาติไทย

-มีอาชีพและรายได้แน่นอน

-มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน จะต้องไม่เกิน 65 ปี


เอกสารประกอบการขอกู้ และการค้ำประกัน

-สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้กู้ และผู้ค้ำประกัน

-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

-สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนามรณบัตรผู้สมรสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน


-หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผู้กู้และผุ้ค้ำประกัน

-หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรธุรกิจเอกชน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

-บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมสำเนา) หรือ Statementที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ

-หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (กรณีหน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้)


วงเงินให้กู้ยืม

1. ในกรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้สูงสุด 300,000 บาท

2. ในกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ได้สูงสุด 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

2.1 ถ้าเป็นที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน


2.2 ถ้าเป็นห้องชุด ให้กู้ได้สูงสุด 85% ของราคาประเมิน

2.3 ถ้าเป็นที่ดิน ให้กู้ได้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาในการชำระหนี้

-กู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระไม่เกิน 7 ปี

-กู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระไม่เกิน 25 ปี


หลักประกันการขอกู้

-สามารถใช้ได้ทั้งบุคคล หรือ หลักทรัพย์ โดยในกรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุครบ 25 ปีขึ้นไปเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

-มีที่อยู่ที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

-มีอาชีพและรายได้ตามเงื่อนไขของธนาคาร


กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

-สามารถใช้ ที่ดิน ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เป็นของผู้กู้เอง หรือบุคคลอื่นก็ได้

-ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน มีความเจริญ มีน้ำ ไฟ สาธารณูปโภคอื่นๆ และมีถนนที่รถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้

ผู้ที่สนใจ สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาของธนาคารออมสินทุกสาขา โทร.1115

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.