ออมสิน “สินเชื่ออิ่มใจ” เปิดให้ลงทะเบียน ให้ยืม 100,000 ไม่ต้องจ่าย ดอก 6 เดือน

ช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้สินเชื่อ

— ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคมถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ


— แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง-แนบรูปถ่ายใบเสร็จ / สัญญาเช่า / ใบทะเบียนการค้าหรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ

— ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินหลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ


— คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้นยื่นขอกู้ได้ที่ MyMo Application


รายละเอียด

— วงเงินกู้: สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย

— ระยะเวลาการผ่อนชำระ: เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินตันและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

— อัตราดอกเบี้ย: 3.99% ต่อปี

— หลักประกัน: ไม่ต้องมีหลักประกันการ

— ชำระหนี้: ปลอดช่าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก


ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1. ลงทะเบียนสมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

2. ธนาคารตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น

3. รอรับผลการตรวจคุณสมัครเบื้องต้น

4. ยื่นกู้ผ่าน MyMo

5. รอรับผลอนุมัติทาง SMS 6 ทำสัญญาผ่าน MyMo

การเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่ออิ่มใจผ่าน MyMo


ลูกค้าจะต้องสมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากนั้นจึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่ออิ่มใจ


ผู้ที่ได้รับ SMS แจ้งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อเมนูจะแสดงในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 กรุณาอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนทำรายการเข้าสู่เมนู“ สินเชื่ออิ่มใจ “วิธีที่ 1

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.