ออมสิน เปิดให้ยืม 100,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน ใช้เพียงแค่บัญชีเงิน

สินเชื่อออมสุขใจ เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากธนาคารออมสิน ที่ปล่อยให้กู้ได้ง่ายๆ ใช้เพียงแค่บัญชีเงิน

ฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกัน ซึ่งให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม ณ วันที่ยื่นกู้ แต่ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

และยังสามารชำระเงินคืนให้กับธนาคารได้นานถึง 8 ปี วิธีการขอสินเชื่อจะต้องเตรียมอะไรกันบ้าง เราไปอ่านราย


ละเอียดกันได้เลย

จุดเด่นของสินเชื่อออมสุขใจ

/ ให้กู้เพื่อใช้เป็นเงินทุน

/ ให้กู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบอาชีพ

/ ให้กู้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ต่อการดำรงชีพ


ㆍให้กู้เพื่อใช้ชำระหนี้สินอื่นๆ

รายละเอียดสินเชื่อและจำนวนเงินให้กู้ยืม

1. ธนาคารออมสินให้กู้ได้ตามความจำเป็น และความ

สามารถ ในการชำระเงินคืนธนาคาร

2. ผู้กู้สามารถกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินออม ณ วันที่ยื่นกู้ แต่

ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ดังนี้


2.1 ฝากเงินเป็นรายวัน ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่น้อยกว่า

90 วัน วงเงินให้กู้ยืมสูงสด 50,000 บาท

2.2 ฝากเงินเป็นรายสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่น้อย

กว่า 24 สัปดาห์ วงเงินให้กู้ยืมสูงสด 100,000 บาท


2.3 ฝากเงินเป็นรายเดือน ไม่น้อยกว่า 10 เดือน แต่ไม่น้อย

กว่า 1 ครั้งต่อเดือน วงเงินให้กู้ยืมสูงสด 200,000 บาท

หมายเหตุ เมื่อรวมจำนวนของเงินกู้คงเหลือ ตามสัญญาเดิม

ของสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน ทุกประเภท กับ


จำนวนเงินที่ขอกู้ ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา จะต้อง

ไม่เกิน 200,000 บาท/ราย

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ


อัตราดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย ในกรณีที่ผิดนัด ไม่

ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน

การชำระคืนเงินกู้


ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย ไม่เกิน 8 ปี

หรือ 96 งวด

วิธีการคำนวณชำระคืนงินกู้

ชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน


การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ Flat Rate

รายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติ

ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้


1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ประกอบอาชีพค้าขาย

บริการ หรือ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อจำหน่าย

2. เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่น ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ

รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน มีเงินเดือนประจำ

3. เป็นผู้ที่ยังไม่มีอาชีพใดๆ ที่ตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระ

รายย่อย


4. เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี เมื่อรวม

อายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงิน ต้องไม่เกิน 60 ปี กรณีที่ผู้กู้

มีอายุไม่ครบ 20 ปี ต้องให้ผู้ปกครองทำหนังสือให้ความ

ยินยอม ในการจัดทำนิติกรรมสัญญา


5. มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน ติดต่อได้

6. มีการออมเงิน สม่ำเสมอ

7. ไม่เป็นลูกจ้างและพนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของ


ทางธนาคารออมสิน

หลักประกันในการขอสินเชื่อเงินกู้

ใช้เพียงบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เป็นหลักประกัน


ผู้ที่สนใจ สินเชื่อออมสุขใจ จากทางธนาคารออมสิน สามารถ

เดินทางไปขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่ว

ประเทศ ขอให้ทุกคนโชคดี

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.