ออมสิน ใจดี ปล่อยสินเชื่อหมุนเวียนประกอบอาชีพ กู้ได้ 10,000-200,000 บาท ได้เงินใน 3 นาที

จะใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ดำรงชีพ ออมสินก็จัดให้


จุดประสงค์การกู้

– เพื่อเป็นเงินทุนประกอบธุรกิจ

– เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ


– เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

– ชำระหนี้สินอื่นๆ

– ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน.

คุณสมบัติผู้กู้


– มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

– เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ


– เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

– เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

– ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา

– เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้


– มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือที่อยู่อาศัยแน่นอน

– เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

– ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

– ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

จำนวนเงินให้กู้


– ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน

– วงเงินกู้สูงสุดรายละ 200,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืน


– วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท >> ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

– วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท >> ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

– วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001-200,000 บาท >> ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)


– หากผู้กู้ประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ให้ใช้หลักประกันการกู้เงินดังนี้

– หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน >> ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

– หลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน >> ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

หลักประกัน


– บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

– ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นสวน ไร่ นา ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

– หลักประกันทางธุรกิจ (เช่น สิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้า หรือยานพาหนะที่ใช้ประกอบธุรกิจ) ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด


อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ติดต่อได้ที่ ธ.ออมสินใกล้บ้าน

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.