เปิดลงทะเบียน สิ uเชื่ออิ่มใจ ออมสิน ให้กู้ 1 แสน ไม่ต้องค้ำประกัน

วันนี้ทางเรา มีบริการสินเชื่อใหม่ จากธนาคารออมสิน มาแนะนำกัน สำหรับ บริการสินเชื่อที่ชื่อว่า “สินเชื่ออิ่มใจ” ที่วงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกันการขอสินเชื่อ และให้ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก


กำหนดระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี (รวมระยะเวลาปลอดชำระแล้ว) คิดอัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อเพื่อให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ นับว่าบริการสินเชื่อที่น่าสนใจมากเลยที่เดียว


บริการสินเชื่อ อิ่มใจ จาก ธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อที่มี วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 โดยชูจุดเด่นที่การ ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก และยังไม่ต้องค้ำประกันใดๆ


ผู้ที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น สามารถยื่นขอกู้ได้ที่แอป MyMo ในขั้นตอนถัดไป รวมระยะเวลาอนุมัติ ไม่เกิน 7 วันทำการ โดยธนาคารจะพิจารณาวงเงินให้กู้ตามขนาดของธุรกิจ หากสนใจสมัครสินเชื่อ เช็ครายละเอียดด้านล่างได้เลย


รายละเอียดสินเชื่อ

จุดเด่น

-ไม่ต้องจ่ายเงินต้น และดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

-ให้ร้านอาหารได้กู้ สูงถึง 100,000 บาท

-คิดดอกเบี้ยต่ำที่ 3.99% คงที่นาน 5 ปี

-ไม่ต้องใช้หลักประกัน

-อนุมัติใน 5-7 วัน


วงเงินกู้ยืม

-ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อของโครงการ

– เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19


ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

-ลูกค้าลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่าน www.gsb.or.th ด้วยตนเอง หรือ ติดต่อที่ธนาคารออมสินสาขา เพื่ออานวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับลูกค้า

-ลูกค้าที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามที่ธนาคารกาหนด ให้ยื่นขอสินเชื่อผ่าน Mobile Application MyMo เป็นหลัก


วิธีสมัครสินเชื่อ

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

-เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจาหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร / ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ / ผู้ประกอบการรถ Food Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านแบบหาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

-เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์

-ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

-มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

-ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

-เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

-มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน


ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

-สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ

-ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.