“เราชนะ”เพิ่มเงินเยียวยาอีก3,000ล้าน ขยายเวลาใช้จ่ายอีก 1 เดือน

20เม.ย.64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เสนอขยายกลุ่มเป้าหมายโครงการเราชนะอีก 2.4 ล้านคน วงเงินเยียวยา 3,042 ล้านบาท จากเดิมจำนวน 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท เพิ่มเป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวน 33.5 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 2.4 ล้านคน ในกรอบวงเงินงบประมาณ 213,243 ล้านบาท.

และได้ขยายเวลาใช้สิทธิ์วงเงินจาก วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถือเป็นการเยียวยาประชาชนเพิ่มเติมจากผลกระทบของเชื้อโควิด-19 พร้อมกับให้กรมบัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านบริการ ที่เข้าร่วมโครงการตามที่ได้รับสิทธิ์

โดยให้กรมปัญชีกลางอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯได้ใช้จ่ายจริง เป็นรายวัน โดยวิธีการเบิกจ่ายเงินแทนกัน และกรณีที่กรมบัญชีกลางโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการติดตามเพื่อโอนเงินซ้ำภายในวันที่ 24 กันยายน 2564

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.