7 ลักษณะของเพื่อน ที่คบแล้วจะพาชีวิตดีขึ้น

การจะเลือกคบเพื่อน ควรที่จะเลือกคบคนที่เป็นมิตรแท้ คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและพากันไปในทางแห่งความสุขความสำเร็จ เรื่องฐานะหรือระดับการศึกษาไม่ได้เกี่ยวข้อง และบ่งบอกได้เลยว่าเพื่อนที่คบจะเป็นคนที่ดี หากแต่ควรพิจาณาอุปนิสัยใจคออย่ างละเอียดดังนี้

1. รู้จักทำมาหากิน พึ่งพาตนเอง

บุคคลที่ขยันขันแข็ง สู้การสู้งาน ทำมาหากิน เลี้ยงชีพด้วยการพึ่งพาตนเองเป็นบุคคลที่น่ายกย่อง ไม่สำคัญว่างานที่เขาทำจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือไม่ เพียงแค่เป็นงานสุจ ริตก็น่าชื่นชมแล้ว

2. ให้คำแนะนำ ชักจูงไปในทางที่ถูกต้อง

หากเพื่อนของคุณแนะนำให้คุณเข้าสู่หนทางของสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะเป็นงานผิ ดก ฎหม าย แสดงว่าเขาไม่ได้ปราถนาดีต่อคุณเลยการที่คุณมองหาและเลือกคบเพื่อนที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่สิ่งที่อย ากแนะนำก็คือ คุณควรทำตัวให้เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับคนอื่นเช่นกันและเมื่อพบเจอเพื่อนแท้แล้ว จงรักษามิตรภาพที่ดีไว้ เพราะในชีวิตของคนแต่ละคนเพื่อนแท้ไม่ได้หาเจอกันง่าย ๆ เท่ากับเพื่อนกิน

3. ไม่ทำให้ผู้อื่นเดื อดร้อน

คนที่มีนิสัยชอบทำให้คนอื่นเดื อดร้อน เช่น ชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาท ข้องเกี่ยวกับอบายมุขที่ผิ ดก ฏห มาย ฯลฯ คนเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มคนพ าลที่จะนำมาแต่ความเดื อดเนื้อร้อนใจ

4. ช่วยเหลือในย ามเดื อดร้อน

เพื่อนที่เป็นมิตรแท้สามารถพิสูจน์กันได้ในย ามลำบากแต่ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราต้องการให้เพื่อนช่วยเหลือ เกินกำลังของเขาหรือไม่ บางคนไปยืมเงินเพื่อนสนิท พอเพื่อนไม่ให้ก็ไปกล่าวหาว่าเขาไม่ใช่เพื่อน โดยไม่พิจารณาเลยว่าเพื่อนคนนั้นมีภาระต้องรับผิดชอบอยู่มากมายในเวลาที่คุณลำบากเพื่อนแท้จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดนที่คุณไม่ต้องเอ่ยปากร้องขอ

5. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คนที่รู้จักเพิ่มความสามารถให้ตนเอง เป็นบุคคลที่ควรคบหาสมาคม เพราะจะทำให้เราก้าวหน้าตามไปด้วย

6.รับฟังความคิดเห็น

เพื่อนที่ดีย่อมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ แม้ว่าบางครั้งความเห็นอาจจะไม่ตรงกัน ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกันด้วยหลักเหตุและผลถ้าติดตามข่าวจะเห็นว่าเพื่อนบางคนมีความเห็นทางการเมืองต่างกัน ก็จะตีกันแล้ว แบบนี้เป็นมิตรในระดับที่เลวมาก

7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ลักษณะประการหนึ่งของเพื่อนที่ดี คือ ต้องน่าคบหา อยู่ใกล้แล้วสบายใจ สามารถพูดคุยปรึกษาปัญหาได้

 

Facebook Comments Box
Redirecting in 5.